Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN

Audit Services Europe B.V.

gevestigd te Sliedrecht

Artikel 1 Definities

  1. Onder AUDIT SERVICES EUROPE wordt in deze voorwaarden verstaan: Audit Services Europe B.V.

  1. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon, de vennootschap of de rechtspersoon die zich in verband met het leveren van diensten dan wel het verrichten van enige andere prestatie jegens AUDIT SERVICES EUROPE heeft verbonden of te dien einde met AUDIT SERVICES EUROPE in onderhandeling is.

  1. Onder “partijen” wordt in deze voorwaarden verstaan: AUDIT SERVICES EUROPE en de wederpartij.

Artikel 2 Algemeen

  1. Alle aanbiedingen, leveringen en diensten van AUDIT SERVICES EUROPE geschieden uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden, onder welke naam ook, van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  1. Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, factuur of elektronische documenten.

   Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en gelden dan uitsluitend voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn; voor het overige blijven deze voorwaarden van kracht.

  1. Voor zover deze voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

   Als enige bepaling van deze voorwaarden mocht blijken ongeldig te zijn, worden partijen geacht in de plaats daarvan een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar doel en strekking zo dicht mogelijk benadert, en laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 3 Aanbiedingen

  1. Alle aanbiedingen van AUDIT SERVICES EUROPE, mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch, per telefax, per telex of elektronisch, zijn geheel vrijblijvend.

  1. Alle bij een aanbieding verstrekte stukken, inlichtingen en/of specificaties worden naar beste weten verstrekt maar gelden steeds bij benadering en zijn voor AUDIT SERVICES EUROPE niet bindend; AUDIT SERVICES EUROPE blijft te allen tijde bevoegd daarin wijzigingen te brengen.

Artikel 4 Overeenkomsten

  1. Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat AUDIT SERVICES EUROPE een opdracht van de wederpartij schriftelijk bevestigt of op het moment dat AUDIT SERVICES EUROPE een begin maakt met de uitvoering van de opdracht, dan wel op het moment dat AUDIT SERVICES EUROPE aan de wederpartij een factuur zendt.

  1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien AUDIT SERVICES EUROPE dit schriftelijk heeft bevestigd.

  1. Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst van de kant van de wederpartij, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de wederpartij een gesloten overeenkomst wenst te wijzigen, dan is de wederpartij voorts gehouden alle schade, waaronder begrepen gederfde winst, voortvloeiende uit de wijziging, aan AUDIT SERVICES EUROPE te vergoeden.

  1. Afspraken die zijn gemaakt met en/of toezeggingen c.q. mededelingen die zijn gedaan door medewerkers van AUDIT SERVICES EUROPE, zijn eerst bindend nadat deze namens AUDIT SERVICES EUROPE schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 5 Prijzen

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen in Euro’s, exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.

  1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de uitvoering van een opdracht, één of meerdere prijsbepalende factoren, zoals loonkosten, (energie)heffingen, belastingen, valutakoersen en dergelijke stijgen, heeft AUDIT SERVICES EUROPE het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. AUDIT SERVICES EUROPE stelt de wederpartij zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van de prijsaanpassing.

Artikel 6 Betalingsvoorwaarden

  1. De wederpartij dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen maximaal 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. Betaling dient te geschieden zonder dat de wederpartij zich op enige korting, verrekening of opschorting, uit welke hoofde dan ook, kan beroepen.

  1. Alle betalingen dienen te geschieden door middel van overschrijving naar c.q. storting op een door AUDIT SERVICES EUROPE aan te wijzen rekening, waarbij als dag van betaling zal gelden de dag van creditering van de rekening van AUDIT SERVICES EUROPE, dan wel ten kantore van AUDIT SERVICES EUROPE.

  1. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt

  1. De wederpartij is, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn, en de wederpartij is alsdan gedurende de periode van het verzuim over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1.5% (anderhalf procent) per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

  1. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van de door wederpartij verschuldigde (vertragings)rente en (buiten)gerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt de wederpartij mee dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.

  1. Bij buitengerechtelijke invordering is de wederpartij, naast de hoofdsom en de (vertragings)rente, incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen:

 • 15% (vijftien procent) over de eerste Є 2.500,–

 • 10% (tien procent) over het meerdere tot en met Є 5.000,–

 • 8% (acht procent) over het meerdere tot en met Є 20.000,–

 • 5% (vijf procent) over het meerdere tot en met Є 50.000,–

 • 3% (drie procent) over het meerdere boven Є 50.000,–

6.8 Bij gerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft de wederpartij de (vertragings)rente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

6.9 Indien en voor zolang de wederpartij enige betaling, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is AUDIT SERVICES EUROPE gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, terwijl zij eveneens het recht heeft om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren. In dat laatste geval is de wederpartij verplicht om AUDIT SERVICES EUROPE 25% (vijfentwintig procent) van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen te betalen als vergoeding van de gemaakte kosten en de winstderving. Bovendien is de wederpartij gehouden alle andere kosten, door AUDIT SERVICES EUROPE gemaakt ter voorbereiding op de door AUDIT SERVICES EUROPE te verrichten prestaties, alsmede alle andere door AUDIT SERVICES EUROPE geleden schade te vergoeden.

6.10 Ingeval de wederpartij de door AUDIT SERVICES EUROPE te verrichten werkzaamheden binnen 30 (dertig) werkdagen voor de geplande aanvang van de werkzaamheden uitstelt, is AUDIT SERVICES EUROPE gerechtigd om 25% (vijfentwintig procent) van het voor de betreffende werkzaamheden overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Dit bedrag zal niet worden verrekend met het uiteindelijk te betalen bedrag.

6.11 Ingeval de wederpartij de door AUDIT SERVICES EUROPE te verrichten werkzaamheden binnen 30 (dertig) werkdagen voor de geplande aanvang van de werkzaamheden annuleert, is AUDIT SERVICES EUROPE gerechtigd om 25% (vijfentwintig procent) van het totaal overeengekomen bedrag in rekening te brengen, onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij tot integrale betaling van de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 7 Aanbetaling en zekerheidstelling

  1. AUDIT SERVICES EUROPE zal steeds bevoegd zijn bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen, alvorens aan te vangen of verder te gaan met de uitvoering van een opdracht.

  1. AUDIT SERVICES EUROPE is te allen tijde gerechtigd, alvorens de overeenkomst na te komen of met nakoming van de overeenkomst voort te gaan, van de wederpartij te verlangen dat de wederpartij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen. De wederpartij verplicht zich de verlangde zekerheid binnen 8 (acht) dagen beschikbaar te stellen.

Artikel 8 Termijn van uitvoering van de opdracht

8.1 Een door AUDIT SERVICES EUROPE opgegeven termijn waarbinnen een bepaalde opdracht wordt uitgevoerd, heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking.

8.2 De binding van AUDIT SERVICES EUROPE aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering van de opdracht vervalt indien de wederpartij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet nakomt dan wel niet datgene doet, dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige uitvoering van de opdracht door AUDIT SERVICES EUROPE mogelijk te maken.

8.3 Behoudens grove schuld aan de zijde van AUDIT SERVICES EUROPE geeft overschrijding van de overeengekomen uiterste termijn de wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9 Klachten

9.1 AUDIT SERVICES EUROPE is niet verplicht klachten in behandeling te nemen, die haar niet schriftelijk zijn voorgelegd binnen 3 (drie) dagen na de uitvoering van de opdracht. Door niet-inachtneming van voormelde termijn vervallen alle aanspraken van de wederpartij ten aanzien van de beweerde klachten.

9.2 De wederpartij kan geen aanspraken terzake van klachten jegens AUDIT SERVICES EUROPE doen gelden, zolang de wederpartij enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens AUDIT SERVICES EUROPE niet is nagekomen.

9.3 Een klacht betreffende de uitvoering van een opdracht kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder uitgevoerde opdrachten en alsnog uit te voeren opdrachten, ook niet als die opdrachten zullen worden uitgevoerd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

Artikel 10 Informatie

10 AUDIT SERVICES EUROPE is gerechtigd de informatie met betrekking tot de wederpartij welke aan AUDIT SERVICES EUROPE bekend wordt in het kader van de uitvoering van de opdracht te openbaren indien de wederpartij AUDIT SERVICES EUROPE hiertoe machtigt alsmede indien AUDIT SERVICES EUROPE krachtens een wettelijke bepaling hiertoe wordt verplicht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid van AUDIT SERVICES EUROPE, uit welken hoofde dan ook, daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat de wederpartij aan AUDIT SERVICES EUROPE uit hoofde van de overeenkomst, ten tijde van zijn aanspraak reeds aan AUDIT SERVICES EUROPE heeft voldaan of zal moeten voldoen.

11.2 Onverminderd het in lid 1 bepaalde is AUDIT SERVICES EUROPE nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals die ten vervolge van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt door de door AUDIT SERVICES EUROPE geleverde diensten of door bij AUDIT SERVICES EUROPE in dienst zijnde personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen, welke of wie ook.

11.3 In geval van enige aanspraak van derden jegens AUDIT SERVICES EUROPE uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of gebrekkige of onjuiste) uitvoering geldt de beperking van de aansprakelijkheid van AUDIT SERVICES EUROPE, zoals omschreven in de leden 1 en 2, evenzeer.

11.4 Werknemers van AUDIT SERVICES EUROPE kunnen zich beroepen op het in dit artikel bepaalde, als waren zij zelf een contract aangegaan met de wederpartij.

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 De wederpartij vrijwaart AUDIT SERVICES EUROPE volledig van iedere (verdere) aansprakelijkheid die jegens derden op AUDIT SERVICES EUROPE zou kunnen rusten met betrekking tot door AUDIT SERVICES EUROPE verrichte diensten.

12.2 De wederpartij vrijwaart AUDIT SERVICES EUROPE eveneens volledig tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot zaken die AUDIT SERVICES EUROPE onder zich heeft in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: iedere omstandigheid buiten de macht van AUDIT SERVICES EUROPE, al of niet voorzienbaar, waardoor nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van AUDIT SERVICES EUROPE gevergd kan worden.

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: brand, vorst-, water- of stormschade, ander natuurgeweld, bovenmatig ziekteverzuim, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. gegevens.

13.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is AUDIT SERVICES EUROPE gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, één en ander naar de keuze van AUDIT SERVICES EUROPE.

13.4 AUDIT SERVICES EUROPE heeft recht op betaling voor al hetgeen AUDIT SERVICES EUROPE bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst heeft verricht tot het moment waarop van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

13.5 AUDIT SERVICES EUROPE is gerechtigd zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat de prestatie van AUDIT SERVICES EUROPE geleverd had moeten zijn.

13.6 Tekortkomingen van AUDIT SERVICES EUROPE in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud

14.1 AUDIT SERVICES EUROPE behoudt zich de eigendom voor van de aan de wederpartij verstrekte zaken, totdat de wederpartij al diens betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende verstrekte zaken is nagekomen.

14.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt AUDIT SERVICES EUROPE zich de auteursrechten en alle overige rechten met betrekking tot intellectueel of industrieel eigendom op de door AUDIT SERVICES EUROPE verstrekte teksten etc.

14.3 De wederpartij is gehouden de in lid 1 en 2 genoemde zaken op eerste verzoek aan AUDIT SERVICES EUROPE te retourneren op straffe van een boete van Є 500,– per dag.

Artikel 15 Kosten

15 Alle kosten die AUDIT SERVICES EUROPE naar haar oordeel zal dienen te maken tot behoud of ter uitoefening van haar rechten jegens de wederpartij, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van de wederpartij.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16 Op alle overeenkomsten c.q. rechtsbetrekkingen tussen partijen is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen.

Artikel 17 Geschillen

 1. Een geschil is aanwezig, wanneer één der partijen verklaart dat dit het geval is. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen AUDIT SERVICES EUROPE en de wederpartij dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten en die behoren tot de competentie van een arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam, tenzij AUDIT SERVICES EUROPE en de wederpartij overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.